Data-analyse ten behoeve van beleidsavies

In mijn hoedanigheid van onderzoeker bij het NJi heb ik meegwerkt aan en was ik verantwoordelijk voor vele data-analyses. Deze analyses, die verder gingen dan alleen cijfermatige data, maar ook kwalitatieve data bevatten hadden als doel om te komen tot beleidsadvies voor gemeenten, veiligheidsregio’s en onderwijsorganisaties. Ook heb ik factsheets opgesteld en voorzien van data, deze hadden meer als doel om trends in kaart te brengen.

Hieronder ziet u een selectie van deze analyses.

De gemeente Almelo vroeg of we in kaart konden brengen hoeveel multiprobleemgezinnen er waren in Almelo en welke kosten daarmee gepaard gingen. Een dergelijke analyse voeren we niet voor één gemeente uit, maar draaien we voor alle gemeenten, zodat benchmarken mogelijk is. Het was een complexe analyse waarvoor we in kaart moesten brengen wanneer er sprake is van multi-problemen, en welke databestanden hiervoor beschikbaar zijn. uiteindelijk werd het een intensieve maar leuke klus waarvoor ik vele microbestanden van het CBS aan elkaar heb gekoppeld om zo een zo realistisch mogelijke inschatting te kunnen maken van de prevalentie en kosten van multiprobleemgezinnen. In de rapportage Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo is dit nader toegelicht.

Twee hoofdstukbijdragen aan ‘Zicht op Effectiviteit’. Hoofdstuk 7 (onderwerp: monitoring en sturingsinformatie voor beleid)  en hoofdstuk 21 (onderwerp: kosteneffectiviteit).

Nederland scoort altijd erg hoog in de ranglijst van rijke landen als het gaat om het welbevinden van de Nederlandse jeugd. Maar wat zou er gebeuren als we de indicatoren die Unicef verzamelde voor Nederlandse regio’s zouden verzamelen en op dezelfde manier zouden rangordenen? Uit deze vraag kwam de publicatie ‘Welbevinden in de rijke landen‘ voort.

Samen met het Trimbos en de Universiteit Maastricht schreef ik aan de Kwaliteitsmeter MKBA Bedoeld om beleidsmedewerkers die niet opgeleid zijn in economische evaluaties handvatten te kunnen geven om de kwaliteit van een MKBA in te kunnen schatten.

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp én de regionale samenwerking op dit gebied.  Dit geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings- en verantwoordingsinformatie voor onderlinge afstemming en een effectieve en preventieve aanpak. Voor deze monitor verzamelde, analyseerde en aggregeerde ik data vanuit zowel microdata als vragenlijst onderzoek onder samenwerkingsverbanden.

Eind 2010 werd het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg vastgesteld. De ambitie van dit plan was om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders door de professionaliteit van beroepsbeoefenaren verder te versterken. Om na te gaan of het organisaties en professionals ook daadwerkelijk lukt om een professionaliseringsslag te maken, is een monitorinstrument opgezet. Doel van de professionaliseringsmonitor was enerzijds het krijgen van zicht op de voortgang en resultaten van het professionaliseringstraject binnen de jeugdzorgorganisaties
aan de hand van een aantal indicatoren. Tevens dienden de gegevens voor de procesbewaking door de stuurgroep/projectgroep. Mijn rol hierbinnen was de data-verzameling, data-analyse en data-visualisatie door het bouwen, vullen en onderhouden middel van een dashboard. Meer informatie hierover staat in de Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg van dit project.